Log In

Don't have an account? Sign up now

Lost Password?

Sign Up

Legal

Dit is het Privacystatement van ATAL Interim B.V. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerken wij uw persoonsgegevens.

ATAL Interim B.V.  acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Waarom heeft ATAL Interim B.V.  een Privacystatement
Wij hebben in dit Privacystatement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacystatement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Waarop is dit Privacystatement van toepassing
Dit Privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die ATAL Interim B.V.  van u verwerkt in het kader van haar dienstverlening op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze.

Wie zijn we
ATAL Interim B.V.  is gevestigd te Amsterdam, Herenmarkt 95C(1035EC). ATAL Group B.V.is samen met haar dochtermaatschappijen (hierna: Atal Interim B.V.) verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (verantwoordelijke in de zin van de AVG).

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
Wij kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval kunnen wij u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen interesse dan honeren wij de wens niet door ons benaderd te worden en verwijderen wij uw gegevens.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als detacheringsbureau, waaronder bemiddeling, detachering, bemiddeling van ZZP’ers, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een administratie te voeren.
 • een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren.
 • uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
 • u te bemiddelen naar werk, carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werk gerelateerde) diensten aan te bieden waaronder onder andere opleidingen, u in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen.
 • met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
 • ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder training, opleiding en testen
 • voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteitsdoeleinden zoals certificering en de bedrijfsveiligheid.
 • u met uw eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van ons besloten intranet.
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies.
 • om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • om u persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons heeft gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de websites/social media/blogs van ATAL Interim B.V.
 • om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website en het besloten web-portaal) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.
 • als wij een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u
Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. ATAL Interim kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u werkzoekende, professional, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent. Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Websitebezoeker

 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens
 • Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera)
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera)

Werkzoekende

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.

Professional, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer
Indien u voor of haar opdrachtgevers werkt/heeft gewerkt, kan ATAL Interim gegevens als bij ‘werkzoekende’ verwerken, alsook:

 • Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Zakelijke relatie
Wij verwerken de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken: naam, telefoonnummer, e-mailadres, functie en geslacht.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Afwijkende bewaartermijnen:

Professionals (indien u (nog) niet voor ATAL Interim heeft gewerkt)

 • Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na uw toestemming, indien u niet voor ATAL Interim b.v. heeft gewerkt. Daarna vragen we opnieuw uw toestemming om uw gegevens te bewaren.
 • Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zich laten uitschrijven (jobs@atalinterim.nl). U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door ATAL Interim.

Beveiliging
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.
Naast het beveiligen van de systemen, willen wij ook dat binnen ATAL Interim B.V. niet iedereen toegang heeft tot al uw gegevens. Onze systemen zijn zó ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of wij vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten wij u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk
Wij gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van ATAL Interim is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door ATAL Interim B.V. zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.
ATAL Interim kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verlenen wij onze medewerking.

Bezoek aan de website
Als u onze website bezoekt, registeren wij uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

Wat doen wij met uw IP-adres
Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. ATAL Interim houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.

Wat doen wij met uw bezoekgegevens
Op de website van ATAL Interim worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen wij de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren. Wij registreren ook hoe bezoekers door de website van ATAL Interim klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen wij met cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, tablet, telefoon. etc. (‘device’), wordt opgeslagen. Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw device. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om bijv. vacature-alerts af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens
Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten worden hieronder toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken
ATAL Interim verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.
Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u al op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens
Bent u ingeschreven bij ons en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. Wij verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.
Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Wij kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat wij verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. Denk hierbij aan BSN of een kopie van uw identiteitsbewijs als u voor ons werkt of heeft gewerkt.

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ATAL Interim onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door ATAL Interim kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.
Wij vragen u dan zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.
Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Vragen, opmerkingen, klachten
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door ATAL Interim B.V., dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@atalinterim.com of ATAL Interim, Herenmarkt 95C, 1035EC Amsterdam. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer: 020 304 4700.

Wijzigingen
ATAL Interim kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van ATAL Interim. Deze versie is opgesteld in April 2022.